Примітка 21. Комісійні доходи та витрати - Комерційний Банк «Глобус»


^ Примітка 21. Комісійні доходи та витрати

(тис.грн.)

Рядок 

Найменування статті 

2009 рік 

2008 рік 

  

Комісійні доходи 

  Комісійні доходи за фінансовими інструментами, які не обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах: 

24 573

835

1.1 

Розрахункові операції 

214

476

1.2 

Касове обслуговування 

12 735

250

1.3 

Інкасація 

-

-

1.4 

Операції з цінними паперами 

6

2

1.5 

Операції довірчого управління 

-

-

1.6 

Гарантії надані (примітка 22) 

46

-

1.7 

Інші 

11 572

107Комісійні доходи за фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах -Усього комісійних доходів 

24 573

835

  

Комісійні витрати 

-

-Комісійні витрати за фінансовими інструментами, які не обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах: 

(19 384)

(182)

4.1 

Розрахункові операції 

(15)

(1)

4.2 

Касове обслуговування 

(14 592)

(162)

4.3 

Інкасація 

-

-

4.4 

Операції з цінними паперами 

(3 597)

(19)

4.5 

Інші 

(1 180)

-Комісійні витрати за фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах: 

-

-Усього комісійних витрат 

(19 384)

(182)Чистий комісійний дохід/витрати 

5 189

653Комісійні доходи та витрати Банку аналізуються як складова частина «Звіту про фінансові результати» (рядок 2 та рядок 3).


^ Примітка 22. Інші операційні доходи (тис.грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Примітки 

2009 рік 

2008 рік 

Дивіденди 

  

-

-Дохід від надання в оренду інвестиційної нерухомості 

  

-

-Дохід від суборенди 

  

-

-Негативний гудвіл, визнаний як дохід 

  

-

-Дохід від вибуття основних засобів та нематеріальних активів 

  

7

-Дохід від вибуття інвестиційної нерухомості 

  

-

-Роялті 

  

-

-Інші 

  

1 070

80Усього операційних доходів 

  

1 077

-


В склад інших операційних доходів (рядок 8) попереднього року входять:

В склад інших операційних доходів (рядок 8) звітного року входять:

- штрафи пені за кредитними операціями – 855 тис. грн.;

- штрафи, пені за операціями з цінними паперами – 118 тис. грн.;

Інші операційні доходи аналізуються як складова частина «Звіту про фінансові результати» (рядок 11).


^ Примітка 23. Адміністративні та інші операційні витрати


(тис.грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Примітки 

2009 рік 

2008 рік 

Витрати на утримання персоналу 

  

2 594

1 783Амортизація основних засобів 

  

1 029

416Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів 

  

-

-Відновлення корисності основних засобів і нематеріальних активів 

  

-

-Збиток від зменшення корисності гудвілу 

  

-

-Амортизація програмного забезпечення та інших нематеріальних активів 

  

174

25Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів, телекомунікаційні та інші експлуатаційні послуги 

  

935

269Витрати на оперативний лізинг (оренду) 

  

10 377

3 918Інші витрати, пов'язані з основними засобами 

  

1

-

10 

Професійні послуги 

  

219

791

11 

Витрати на маркетинг та рекламу 

  

21

8

12 

Витрати на охорону 

  

78

67

13 

Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток 

  

2 005

7 429

14 

Зменшення корисності довгострокових активів, утримуваних для продажу (чи груп вибуття) 

  

-

-

15 

Інші 

  

635

2 098

16 

Усього адміністративних та інших операційних витрат 

  

18 068

16 804


Адміністративні та інші операційні витрати аналізуються як складова частина «Звіту про фінансові результати» (рядок 12).


^ Примітка 24. Витрати на податок на прибуток


Таблиця 24.1 Витрати на сплату податку на прибуток


(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

2009 рік

2008 рік

1

2

3

4

1

Поточний податок на прибуток

30

120

2

Відстрочений податок на прибуток

1459

-
Усього

1489

120Витрати на податок на прибуток аналізуються як складова частина «Звіту

про фінансові результати» (рядок 14).


Таблиця 24.2.Узгодження суми облікового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку).

(тис.грн.)

Рядок 

Найменування статті 

2009 рік 

2008 рік Прибуток до оподаткування 

11 576

-Сума податку на прибуток, що визначений за ставкою оподаткування 

2 894

-

  

Коригування облікового прибутку (збитку) 
-Витрати, які не включаються до суми валових витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але визнаються в бухгалтерському обліку: резерви під нараховані прострочені доходи, відсотки за власними облігаціями, комісія за операціями з ЦП, господарські витрати, 50% ПММ, телефонні витрати, резерв під забезпечення оплати відпусток,  штрафи, пені та інші.

2 364

-Витрати, які включаються до суми валових витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але не визнаються в бухгалтерському обліку: виплата купонного доходу по ЦП, роялті, витрати майбутнього періоду, дисконт (премія). 

(1 620)

-Доходи, які підлягають обкладенню податком на прибуток, але не визнаються (не належать) до облікового прибутку (збитку) ): отримання купонного доходу за ЦП, доходи майбутнього періоду, дисконт (премія). 

141

-Доходи, які не підлягають обкладенню податком на прибуток, але визнаються в бухгалтерському обліку: результат від торгівлі ЦП, процентні доходи ЦП, нараховані % по кредитам  

(5 378)

-Амортизаційні відрахування за даними фінансового обліку 

301

-Амортизація для цілей оподаткування 

(170)

-Інші суми, які не є доходами та витратами, але включаються до бази оподаткування (виправлення помилок тощо) (зазначити які саме) 
-

10 

Сума податку на прибуток (збиток) 

( 1 468)

-


Результат розрахунку відстроченого податкового зобов’язання за 2008 рік

становив 214,37 грн., що є несуттєвим при відображенні фінансового результату.


Таблиця 24.3. Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань за 2009 рік

(тис.грн.)

Рядок 

Перелік відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань 

Залишок на 1 січня 2009 року 

Об'єднання компаній 

Переведення до довгострокових активів, утримуваних для продажу 

Визнані у фінансових результатах 

Визнані у власному капіталі 

Залишок на кінець дня 31 грудня 2009 року   Витрати майбутнього періоду

-  

-  

-  

( 14 )  

-  

( 14 )    Нараховані відсотки по кредитам

-  

-  

  -

( 1 583 ) 

  -

  (1 583 )

3

  Доходи майбутнього періоду

-  

-  

  -

  4

  -

4  

4

Амортизація

-

-

-

112

-

112

5

Дисконт/премія

-

-

-

22

-

22Чистий відстрочений податковий актив/ (зобов'язання) 

  -

-  

-  

( 1 459 )  

 - 

(1459)  Визнаний відстрочений податковий актив 

  -

-  

  -

138  

-  

 138 Визнане відстрочене податкове зобов'язання 

 - 

-  

  -

 ( 1 597 )

-  

(1 597)  9983763706443882.html
9983862438974313.html
9983918979259006.html
9984139277416602.html
9984227670562194.html